שתף חברים במידע
 הדפס
111

הוראות מס הכנסה - נספח ה'

מדריכים לבעל עסק     מחשבונים לעסקים

 » רוצה מידע נוסף על פלקס? מלא את הטופס ואנו נחזור אליך:

שם: טלפון: מייל:

נספח ה'

 

כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

(א)      התוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת תענה על דרישות ההוראות לניהול פנקסי חשבונות, כפי שיחולו מזמן לזמן ותבצע בין היתר:

(1)  הפקה זמינה של פלט חזותי ופלט מודפס של כל רשומות הקובץ הקבוע או חלק מהן, לפי סדר רישומן, תוך ציון המספר העוקב של כל רשומה;

(2)  ציון הפרטים האלה בפלט חזותי ובפלט מודפס: שם הנישום, התקופה שאליה מתייחס הפלט, מהות הפלט, תאריך הפקת הפלט, מספר סידורי של כל דף וכן סימן סיום הפלט;

(3)  ציון בצורה בולטת של המלה "טיוטה" על גבי פלט חזותי או פלט מודפס, המופקים מקובץ זמני;

(4)  הפקת פלט מודפס של תיעוד פנים המפורט בפרק ב' מקובץ קבוע בלבד, בציון המלה "מקור" על גבי עותק אחד בלבד והמלה "העתק" על גבי העותקים האחרים;

(5)  בדיקת רצף המספרים העוקבים של תיעוד פנים;

(6)  גיבוי יזום של מערכת החשבונות הממוחשבת, למעט לתוכנה המנהלת את מערכת החשבונות.

(א1)    בתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המפיקה מסמכים ממוחשבים תתקיים שיטה לאיתור אותם מסמכים.

(א2)    תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת החייבת להירשם במרשם, כמשמעותו בפסקה (ג)(1), תאפשר הפקת קבצים אשר יכילו את פרטי התיעוד וספרי החשבון כאמור בפרקים ב' וג' להוראות אלה ולתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976, וכן את רשומות הקובץ הקבוע שבמערכת חשבונות המנוהלת לפי שיטת החשבונאות הכפולה, הכל כפי שיורה המנהל.

(ב)      מערכת חשבונות ממוחשבת, המפיקה תיעוד פנים, תצוייד במיתקן הגנה למקרה של הפסקת זרם החשמל.

(ג)       (1)  המנהל ינהל מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת המיועדות למכירה, להשכרה או לשימושו של אחר (להלן - המרשם);

(2)  החייב ברישום תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת (להלן - המבקש) יגיש בקשה למנהל כמתואר בתוספת 1 שאליה יצרף עותק של התוכנה בצירוף ספרות הדרכה מקצועית לשימוש בתוכנה, כל חומרה הנמכרת עם התוכנה לניהול חשבונות שלא ניתן להפעיל את התוכנה בלעדיה, כל תוכנה מיוחדת אחרת להפעלת התוכנה וכן כל מסמך, ציוד או מידע שידרוש המנהל לצורך בדיקת התוכנה; לענין נספח זה, לא יראו כאותה תוכנה את התוכנה שנערכו בה שינויים, למעט עדכוני סכומים על פי כל תיקון להוראות אלה;

(3)  המנהל ירשום תוכנה במרשם וישלח למבקש תעודת רישום, לאחר ששוכנע כי התקיימו הדרישות כאמור בפסקה (2); רישום כאמור יהא תקף עד תום שלוש שנות מס מהמועד שהופקה בו תעודת הרישום;

(4)  המנהל יימנע מרישום תוכנה או יבטל רישומה, אם לדעתו קיים ספק סביר לגבי מידת עמידתה בדרישות הוראות אלה.

(ד)      פקיד השומה יהא רשאי להשתמש לצורך ביצוע הוראות הפקודה, בתוכנה, בחומרה ובכל ציוד שהומצא למנהל במצורף לבקשה כאמור בסעיף (ג)(2).

(ה)      נוסף על האמור בכל דין, ינהל המבקש ספר כרוך של לקוחות שיכלול רשימה של רוכשי התוכנה ושוכריה (להלן - לקוחות), הכוללת, לגבי כל לקוח, שם, כתובת עסק, מספר הרישום כעוסק על פי חוק מע"מ ומספר הטלפון.

 

 

תוספת 1

בקשה לרישום תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

לתוכנה.......................... למהדורה ..........................

בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973, מוגשת בזה בקשתנו לרישום תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת (להלן - התוכנה).

1.        פרטי המבקשים

שם ...................................................................................... ....

כתובת .............................................. מיקוד .............................

 

מס' הטלפון ................................ מס' פקס ............... .................

מס' העוסק לצורך מע"מ ...... .......................................................

מס' התיק במס הכנסה .................................................................

שם האחראי ...............................................................................

2.        זיהוי התוכנה

השם המסחרי של התוכנה ....................... מהדורה .......................

3.        תיאור כללי של התוכנה

................................................................................................

4.        מספר לקוחות

מספר לקוחות המבקש (כאמור בסעיף (ה) לנספח ה') ליום הגשת

הבקשה..............................................................................

5.        הצהרה

אנו מצהירים כי:

(א)      כל הפרטים דלעיל נכונים ומדויקים;

(ב)      התוכנה עונה על דרישות הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג- 1973 (להלן - ההוראות) ובפרט ההוראות המתייחסות למערכת חשבונות ממוחשבת;

(ג)       ידוע לנו כי אין ברישום התוכנה כדי להוות אישור לגבי ביצועיה והתאמתה להוראות;

(ד)      ידוע לנו כי פקיד השומה רשאי להשתמש בתוכנה, בחומרה ובכל ציוד שהמצאנו למנהל במסגרת בקשה זו לצורך ביצוע הוראות הפקודה;

6.        התחייבות

אנו מתחייבים:

(א)      לנקוט כל צעד הדרוש לעדכון התוכנה בעתיד ולהתאמתה לכל שינוי שיחול בהוראות או לכל דרישה של המנהל שמטרתה מניעת שימוש בלתי נאות בתוכנה המאפשר הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה;

(ב)      לידע את לקוחותינו על השינויים שחלו בהוראות ולבצע עדכון לתוכנה הנמצאת בשימושם קודם לתחילת השינוי והעדכון;

(ג)       להימנע ממכירה, מהשכרה, מהפצה או משימוש בתוכנה אם לא נרשמה תוכנה או אם בוטל רישומה;

(ד)      להודיע לכל לקוח על ביטול הרישום מיד עם הביטול כאמור;

(ה)      לצרף לכל לקוח במועד מכירת התוכנה או השכרתה או במועד מסירתה לשימושו של אחר, העתק של תעודת רישום התוכנה שבתוקף;

7.        מצורפים בזה עותק של התוכנה בצירוף ספרות הדרכה מקצועית לשימוש בתוכנה וכן כל חומרה הנמכרת יחד עם התוכנה שלא ניתן להפעיל את התוכנה בלעדיה וכל תוכנה אחרת המיוחדת להפעלת התוכנה.

 

תוספת 2

תעודת הרישום מס'................

1.        הנני מאשר, כי התוכנה .............. מהדורה .............. נרשמה בהתאם    לנספח ה' שבסעיף 36 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973, כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת.

2.        אין ברישום התוכנה כדי לאשר את נכונות ביצועיה והתאמתה להוראות לניהול פנקסי חשבונות.

3.        תוקף תעודות הרישום מיום....................... ועד יום........................

 

           ................             ................

           תאריך                     חתימה

 » הוראות מס הכנסה


פרק א': כללי
פרק ב': תעוד
פרק ג': ספרי חשבון
פרק ד':
נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה

פרק ד1:
ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי

נספח ה':
כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
 
תוכנית שותפים