שתף חברים במידע
 הדפס
111

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973

מדריכים לבעל עסק     מחשבונים לעסקים

 » רוצה מידע נוסף על פלקס? מלא את הטופס ואנו נחזור אליך:

שם: טלפון: מייל:

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973

 

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, אני מורה לאמור:

 

 

פרק א': כללי

1 .       בהוראות אלה -

           "אזור" - כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;

           "מערכת חשבונות" - ספרי חשבון ותעוד אשר נישום חייב לנהל לפי הוראות אלה, ואם ספרים ותיעוד כאמור מנוהלים באמצעות תוכנת מחשב, ובלבד שהם מערכת חשבונות ממוחשבת;

           "מערכת חשבונות ממוחשבת" - מערכת חשבונות, או חלק ממנה, המנוהלת באמצעות מחשב בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ה' שבסעיף 36, לרבות תוכנה, טבלאות עזר ואמצעי איחסון ממוחשבים ולמעט קובץ זמני; ולגבי מערכת חשבונות המנוהלת באמצעות תוכנה החייבת רישום במרשם התוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת כאמור בנספח ה' שבסעיף 36 - ובלבד שנרשמה על ידי המנהל; ביטל המנהל רישומה של תוכנה, כאמור בסעיף (ג)(4) בנספח ה' האמור (להלן - ביטול הרישום), יראו בה מערכת חשבונות ממוחשבת לגבי לקוחות שרכשו את התוכנה לפני ביטול הרישום, למשך תקופה שלא תעלה על שישה חודשים לאחר ביטול הרישום;

           "ספר חשבון" - פנקסים אשר נישום חייב לנהל לפי הוראות אלה; 
 
          "ספר" - פנקס שבו נרשמו פעולות, לרבות כרטסת או קובץ קבוע;

           "קובץ" - קבוצת רשומות של מערכת חשבונות ממוחשבת;

           "קובץ קבוע" - קובץ אשר מתקיימים בו כל אלה:

(1)   אין אפשרות למחוק רשומה בו;

(2)   הרשומות בו מוספרו באופן אוטומטי במספור עוקב, כשרצף המספרים העוקבים נשמר מעיבוד לעיבוד במשך שנת המס;

(3)   אינו קובץ זמני;

           "קובץ זמני" - קובץ המשמש כטיוטה בלבד;

           "ספר כרוך" -

(א)   ספר שהוא כרוך, ודפיו מוספרו במספרים עוקבים לפני התחלת השימוש בו; או

(ב)   דפים כרוכים בפנקס בעת הרישום, שכולם מוספרו במספרים עוקבים לפני התחלת השימוש בו, ובלבד שכאשר נתלש דף ישאר העתק הימנו כרוך ונושא מספר זהה למספר הדף שנתלש; או

(ג)    קובץ קבוע;

           "תעוד" - תעוד פנים ותעוד חוץ;

           "תעוד פנים" - רישום בגין פעולה שנעשתה על-ידי הנישום, או מטעמו;

           "תעוד חוץ" - רישום בגין פעולה, שנתקבל על-ידי הנישום או מטעמו מגורם חוץ ואולם אם נשלח או נקלט באמצעות מחשב - רישום שהוא מסמך ממוחשב בלבד;

           "רישום" במערכת חשבונות ממוחשבת - העברת רשומות לקובץ קבוע או לקבצים קבועים;

           "מסמך ממוחשב" - מסמך שמתקיים בו כל אחד מאלה:

(1)   הוא נוצר, נשלח, נקלט, נראה ונשמר באמצעים ממוחשבים;

(2)   הוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת או בחתימה אלקטרונית מאובטחת, של עורך התיעוד;

(3)   (נמחקה);

           "חתימה אלקטרונית מאובטחת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

           "חתימה אלקטרונית מאושרת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

           "תקבול" - כל סכום במזומן, בשטר, או בשיק שהתאריך הנקוב בו מאוחר מתאריך קבלתו, או בכרטיס אשראי, שקיבל הנישום, במישרין או בעקיפין, במהלך עסקו;

           "כרטיס אשראי" - כרטיס אשראי או כרטיס בנק, כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו- 1986;

           "פעולה" - כל פעולה המשפיעה על הרכוש, על ההון, על ההתחייבויות או על התוצאה העסקית של עסקו של הנישום, לרבות תקבול, מכירה או מתן שירות, משלוח טובין והובלת טובין;

           "עסק" - לרבות משלח יד;

           "מועסק" - לרבות הבעלים ובני משפחותיהם העובדים בעסק וכן שותפים העובדים בעסק;

           לענין זה -

(א)   חניך, או מי שעובד לא יותר מארבע שעות ביום, ייחשב לחצי מועסק;

(ב)   מי שעבד בעסק חלק משנת המס, ייחשב לחלק ממועסק, כיחס תקופת עבודתו לשנה שלמה;

           "מחזור" - אחד מאלה:

(א)   סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים - לרבות מסים עקיפים, בשנת המס הקודמת או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכת שומה סופית (להלן - השנה הקובעת), והכל לפי הסכום הגבוה כשהוא מוכפל ב-12 ומחולק למספר חודשי פעילות העסק בשנת המס הקודמת או בשנה הקובעת, לפי הענין.

לענין זה - "חודש" - לרבות חלק מחודש.

(ב)   לגבי נישום שפנקסיו היו בלתי קבילים בשנה הקובעת - אחד מאלה, לפי הסכום הגבוה שביניהם:

(1)    הסכום השווה למחזור שנקבע לצורך השומה בשנה הקובעת, כשהוא מותאם לעליית המדד, מהמדד שהתפרסם בחודש הראשון של השנה הקובעת ועד למדד שהתפרסם בחודש הראשון של שנת המס הקודמת;

(2)    הסכום האמור בסעיף קטן (א);

לענין זה, "שומה סופית" - שומת מס הכנסה או שומת מס ערך מוסף שנערכה לתקופה מקבילה לשנת מס, שאין עוד לגביה זכות להשגה או לערעור.

(ג)    לגבי נישום שלא היה לו מחזור, בשנת המס הקודמת - אחד מאלה:

(1)    מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת, כשהוא מותאם לעליית המדד, מהמדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס שלפני השנה הקודמת ועד למדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס הקודמת;

(2)    לא היה לנישום מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת - אומדן המחזור או ההוצאות בעסק בשנת המס, לפי הגבוה ביניהם.

               "מזומן" - לרבות שיק שקיבל הנישום ושהתאריך הנקוב בו אינו מאוחר מתאריך קבלתו;

     "סרט קופה רושמת" - סרט ביקורת של קופה רושמת או של מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה;

           "קופה רושמת" - קופה רושמת על פי פרט 84.70.5000 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, תשנ"א-1990, העונה על כל התנאים המפורטים בנספח א' שבסעיף 36;

           "תיק תיעוד חוץ" - תיק שבו יישמר תיעוד החוץ לפי שיטה המאפשרת את איתור התיעוד, ואם הוא מסמך ממוחשב - אמצעי אחסון ממוחשב המאפשר את איתור התיעוד לפי שיטה כאמור;

           "רישום שיטתי" - רישום פעולות שנעשה באופן עקבי, בספר כרוך, או בכרטסת המהווה חלק בלתי נפרד ממערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה;

           "דפוס" - הדפסה בבית דפוס לרבות הדפסת מחשב;

           "חוק מע"מ" - חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975;

           "חשבונית מס" - כמשמעותה בחוק מע"מ.

2 .       (א)  נישום חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת בהוראות אלה החלה עליו, ובהתאם לאמור בהוראות אלה; הוראה זו לא תחול על נישום שלא היתה לו, בשנת המס, הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה; לענין זה, "הכנסה" לפי סעיף 2(1) לפקודה - למעט הכנסה שנתקיימו לגביה כל אלה:

(1)   נוכה ממנה מס במקור בשיעור שאינו נמוך מ-40%, או, באישור פקיד השומה - בשיעור שאינו נמוך מ-30%;

(2)   הוא לא תבע בניכוי, לפי סעיף 17 לפקודה, הוצאות שהוצאו ביצורה;

(3)   ההכנסה היא ממתן שירותים וחובת תשלום מס ערך מוסף חלה על מקבל השירותים שמכח תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976.

           (ב)  נישום שבשל חלקים שונים של עסקו חלות עליו תוספות שונות להוראות אלה חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת המתייחסת לחלק שהוא עיקר עסקו בתיאומים סבירים בנסיבות אותו עסק בהתחשב בתוספות האחרות החלות עליו.

2 א.     על אף האמור בסעיף 2, עוסק זעיר שסעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, חל עליו, יהיה חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1)  שוברי קבלה או ספר פדיון יומי;

(2)  תיק תיעוד חוץ.

3 .       (א)  נישום אשר מחמת אופיו, היקפו או נסיבותיו של עסקו מבקש הקלות בניהול מערכת החשבונות לפי הוראות אלה, יפנה לפקיד השומה בבקשה מנומקת שבה יפרט את ההקלות המבוקשות.

           (ב)  (1)   פנה נישום לפקיד השומה בבקשה כאמור בדואר רשום שלושה חדשים או יותר לפני תחילת שנת מס פלונית, ולא קיבל את החלטתו עד תחילת אותה שנת מס, תיראה בקשתו כמאושרת על-ידי פקיד השומה לאותה שנת מס בלבד;

(2)   פנה נישום בדואר רשום אחרי המועד האמור בפסקה (1), ולא קיבל החלטתו של פקיד השומה תוך ארבעה חדשים מיום הגשת הבקשה, תיראה בקשתו כמאושרת מתום ארבעת החדשים כאמור ועד תום שנת המס.

           (ג)   נישום אשר ניהל מערכת חשבונות כנדרש בסעיף 2 ובהתאם להקלות שאישר לו פקיד השומה, או נישום אשר פנה לפקיד השומה כאמור בסעיף קטן (ב), ורואים בקשתו כמאושרת כפי שנקבע בפסקאות (1) או (2), וניהל מערכת חשבונות כנדרש בסעיף 2 ובהתאם להקלות המפורטות בבקשתו, יראוהו כאילו ניהל מערכת חשבונות לפי הוראות אלה.

           (ד)  נתגלתה סטיה מהוראות אלה, שאינה מהותית לענין קביעת הכנסתו של הנישום, לא יראו בסטיה זו בלבד אי-קיום הכללים לשיטת ניהול הפנקסים.

4 .       לענין הוראות אלה, יראו עסק ששותפים בו מספר בני אדם כאילו הוא כולו שייך לכל אחד מהשותפים.

 » הוראות מס הכנסה


פרק א': כללי
פרק ב': תעוד
פרק ג': ספרי חשבון
פרק ד':
נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה

פרק ד1:
ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי

נספח ה':
כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

 
תוכנית שותפים