שתף חברים במידע
 הדפס
111

הוראות מס הכנסה - פרק ד1: ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי

מדריכים לבעל עסק     מחשבונים לעסקים

 » רוצה מידע נוסף על פלקס? מלא את הטופס ואנו נחזור אליך:

שם: טלפון: מייל:

 

פרק ד1: ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי

 

27 .     בפרק זה -

(1)  "פעולה כספית" - תקבול או תשלום במזומן או בשיק;

(2)  "יומן העסק" - ספר כרוך, שבו תירשם בנפרד ובסדר כרונולוגי, כל פעולה כספית שבוצעה בקופה או בחשבון העסק בבנק בציון התיעוד והתאריך - לחובה או לזכות חשבון הקופה או חשבון הבנק, לפי הענין, ובמקביל תירשם בו אותה פעולה לחובה או לזכות החשבון או החשבונות הנגדיים המתאימים;

(3)  "חשבונות נגדיים" - מערכת הכוללת לפחות את החשבונות הבאים שבהם מפורטים בין היתר הפרטים שלצידם:

(א)   חשבון מכירות - תקבולים בשל מכירות שבוצעו או שירותים שניתנו וכן כל הכנסה אחרת;

(ב)   חשבון קניות - תשלומים בשל קניות;

(ג)    חשבון ריבית והפרשי הצמדה (להלן, בפרק זה - ריבית) - תקבולים מריבית ותשלומים בשל ריבית המותרת לניכוי במלואה על פי כל דין;

(ד)   חשבון הוצאות - תשלומים בשל הוצאות המותרות בניכוי על פי כל דין ואשר לא נרשמו בחשבון אחר;

(ה)   חשבון הוצאות מוגבלות - תשלומים בשל הוצאות אשר קיימת הגבלה על פי כל דין לגבי התרתן לרבות ריבית שהתרתה מוגבלת על פי כל דין;

(ו)    חשבון נכסי הון מוגנים - תקבולים או תשלומים בשל רכישת נכסי הון מוגנים או מכירתם;

(ז)    חשבון נכסי הון בלתי מוגנים - תקבולים או תשלומים בשל רכישת נכסי הון בלתי מוגנים או מכירתם;

(ח)   חשבון הלוואות - תקבולים או תשלומים בשל מתן הלוואות, קבלתן או פרעונן;

(ט)   חשבון בעלים - כל משיכה של בעל העסק מעסקו וכל הפקדה של בעל העסק בעסקו לרבות משיכות בשל הוצאות שאינן מותרות בניכוי;

(י)    חשבון חייבים וזכאים;

(4)  "נישום יחיד" - יחיד שאינו חייב על פי הוראות אלה לנהל ספרי חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה.

28 .     נישום יחיד שבחר לנהל את פנקסי חשבונותיו בכפוף לאמור בפרק זה וניהלם כך יראוהו לענין חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), תשמ"ב-1982, כאילו ניהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות.

29 .     נישום יחיד ירשום כל פעולה כספית ביומן העסק בתוך 3 ימים מיום ביצועה ויסכם בדיו את כל העמודות ביומן העסק לפחות אחת לחודש. ובלבד שאם יומן העסק מנוהל בידי אדם אחר שלא במקום עסקו של הנישום, ייעשה הרישום תוך 30 ימים מיום ביצוע הפעולה בתנאי שהתיעוד המשמש אסמכתה לרישום ביומן העסק הועבר לאותו אדם לרישום לא יאוחר מ-10 ימים מיום ביצוע הפעולה.

30 .     פעולות של חייבים וזכאים יירשמו וינוהלו כך:

(1)  במשך שנת המס -

(א)   בנפרד מיומן העסק ינוהל רישום תנועת חייבים וזכאים בציון שם הלקוח, הספק, החייב או הזכאי, התאריך והסכום של כל חיוב או זיכוי בנפרד;

(ב)   כל פעולה כאמור בפסקת משנה (א) תירשם בתוך 7 ימים מיום ביצועה.

(2)  בתום שנת המס -

(א)   יתרת חייבים לתחילת שנת המס תופחת מיתרת חייבים לתום שנת המס; התוצאה, חיובית או שלילית, תירשם ביומן העסק לחובה או לזכות חשבון חייבים וזכאים, ובמקביל תירשם לחובה או לזכות חשבון מכירות או חשבון נגדי אחר, לפי הענין;

(ב)   יתרת זכאים לתחילת שנת המס תופחת מיתרת זכאים לתום שנת המס; התוצאה, חיובית או שלילית, תירשם ביומן העסק לחובה או לזכות חשבון חייבים וזכאים, ובמקביל תירשם לחובה או לזכות חשבון קניות, הוצאות, הוצאות מוגבלות או חשבון נגדי אחר, לפי הענין.

31 .     פחת שהותר לניכוי לפי כל דין בשל נכסים בני פחת יירשם ביומן העסק בתום שנת המס לחובת חשבון הוצאות ולזכות חשבון נכסי ההון המתאימים.

32 .     בדף נפרד ביומן העסק יירשם בתום כל חודש -

(1)  סיכום כל חשבוניות המכירה שהוצאו ללקוחות לרבות חשבוניות מכירה במזומן בציון מספר החשבונית הראשונה והאחרונה בשיטה שניתן לעקוב אחר רציפות מספר החשבוניות שהוצאו באותו חודש;

(2)  סיכום כל החשבוניות שנתקבלו בשל קניות, או הוצאות שוטפות אחרות לרבות חשבוניות כאמור שנפרעו במזומן.

33 .     בכפוף להוראות סעיפים 11(א)(2) ו-14(א)(2) להוראות אלה, ינוהל יומן העסק בנוסף לספרי החשבון והתיעוד שהנישום חייב לנהלם על פי התוספת להוראות החלה עליו, ובלבד שלגבי נישום החייב בניהול ספר תקבולים ותשלומים יבוא יומן העסק במקום ספר תקבולים ותשלומים.

34 .     עם תחילת ניהול יומן העסק על פי פרק זה -

(1)  יערוך נישום יחיד מאזן פתיחה ליום תחילת שנת המס או ליום פתיחת עסקו לגבי כל נכסיו, התחייבויותיו והונו העצמי, ובין היתר על פי הנתונים הבאים:

(א)   מזומנים בקופה - על פי ספר הקופה וספירת המזומנים בעין;

(ב)   חשבונות הבנק - על פי היתרה המותאמת;

(ג)    מלאי - על פי רשימת המלאי;

(ד)   חייבים וזכאים - על פי רשימת החייבים? והזכאים;

(ה)   נכסים בני פחת - על פי טופס י"א לתביעת הפחת או על פי המחיר שהוצא לרכישתם, לפי הנמוך מביניהם;

(ו)    מקרקעין, השקעות והלוואות שניתנו - על פי מסמכים מקוריים או על פי הצהרת ההון האחרונה שהגיש, לפי הנמוך.

(2)  יפריד נישום יחיד בין חשבונותיו הפרטיים בבנק לבין חשבונות העסק בבנק, ואולם אם בוצעה פעולה עסקית כלשהי בחשבונו בבנק שאינו מיועד לעסק בלבד, ינוהל אותו חשבון במלואו במסגרת יומן העסק.

35 .     תחילתן של הוראות אלה בתום שלושה חדשים לאחר פרסומן.

 » הוראות מס הכנסה


פרק א': כללי
פרק ב': תעוד
פרק ג': ספרי חשבון
פרק ד':
נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה

פרק ד1:
ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי
נספח ה':
כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

 
תוכנית שותפים