שתף חברים במידע
 הדפס
111

הוראות מס הכנסה - פרק ג': ספרי חשבון

מדריכים לבעל עסק     מחשבונים לעסקים

 » רוצה מידע נוסף על פלקס? מלא את הטופס ואנו נחזור אליך:

שם: טלפון: מייל:

 

פרק ג': ספרי חשבון

 

11 .     (א)  ספר קופה יהיה -

(1)   ספר כרוך; או

(2)   חשבון קופה במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

           (ב)  (1)   בספר הקופה יירשם כל תקבול וכל תשלום בציון התיעוד והתאריך, ובאופן שניתן יהיה לקבוע מתוכו ומתוך התעוד שטרם נרשם בו את היתרה, ולתאם יתרה זו עם הקופה בעין; כללו התקבולים שיקים, יצויינו פרטים לזיהוים, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), נישום המנהל ספר פדיון יומי או סרט קופה רושמת, ירשום בספר הקופה את הסיכום היומי של ספר הפדיון היומי, או של סרט הקופה הרושמת בלבד;

(3)   על אף האמור בפסקה (1), נישום המפקיד בבנק את כל תקבוליו, או תקבולים מסוג מוגדר במלואם ביום קבלתם, או למחרתו אינו חייב לרשום תקבולים אלה בספר הקופה, ובלבד ששמר כחלק ממערכת החשבונות את העתקי החשבונות שקיבל מהבנק, ובתנאי שקיים שיטה לתיאום תעוד התקבולים שהופקדו עם שוברי ההפקדה בבנק.

           (ג)   ספר קופה, למעט חשבון קופה, יוחזק במקום החזקת המזומנים, ובלבד שמותר יהיה להוציאו באופן ארעי לצורך רישום, התאמה ובדיקה.

           (ד)  הדפים בספר הקופה יסוכמו בדיו, ולפחות בסוף כל חודש תירשם היתרה בדיו.

12 .     (א)  ספר תקבולים ותשלומים יהיה -

(1)   ספר כרוך; או

(2)   חשבון תקבולים ותשלומים במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

           (ב)  בספר תקבולים ותשלומים יירשם כל תקבול וכל תשלום הנוגעים להכנסות ולהוצאות העסקיות בציון התעודה והתאריך. כללו התקבולים שיקים, יצויינו פרטים לזיהויים, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך.

           (ג)   תקבול שממנו נוכה מס במקור יירשם בסכום הכולל את הסכום שנוכה במקור, אלא אם כן כוללת מערכת החשבונות של הנישום רישום שיטתי של הניכויים במקור, המאפשר איתור הדדי של הניכויים במקור ושל התקבולים שמהם נוכו.

           (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנישום המנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, לא לרשום בספר תקבולים ותשלומים תשלום בשיק המשוך מחשבונו בבנק.

           (ה)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), נישום המנהל ספר פדיון יומי, או סרט קופה רושמת ירשום בספר התקבולים והתשלומים את הסיכום היומי של ספר הפדיון היומי, או של סרט הקופה הרושמת בלבד.

           (ו)   בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב) יירשמו בספר תקבולים ותשלומים בטורים נפרדים, או בסימול מיוחד:

(1)   תקבולים ותשלומים המתייחסים לרכישת נכסים, או למכירת נכסים אשר שימשו, או נועדו לשמש לנישום בעסקו;

(2)   תקבולים ותשלומים בשל פקדונות שמתקבלים במהלך הרגיל של העסק.

           (ז)   הדפים בספר תקבולים ותשלומים יסוכמו בדיו.

           (ח)  על-אף האמור בסעיף קטן (ב), נישום המפקיד את כל תקבוליו בבנק ביום קבלתם או למחרתו, רשאי לרשום בספר תקבולים ותשלומים מכירות וקניות בהתאם לחשבוניות שנערכו ושנתקבלו, ובלבד שיתמלאו כל אלה:

(1)   לגבי כל התקבולים ייערך תעוד מתאים כנדרש בהוראות אלה;

(2)   התקבולים כאמור יופקדו בחשבון העסקי של הנישום בלבד;

(3)   העתקי החשבונות שקיבל הנישום מהבנק יישמרו כחלק בלתי נפרד ממערכת חשבונותיו;

(4)   תקויים שיטה לתאום תעוד התקבולים שהופקדו עם שוברי ההפקדה בבנק.

13 .     (א)  ספר תנועת המלאי ינוהל לפי סוגי הטובין.

           (ב)  בספר תנועת המלאי יירשמו -

(1)   כמות הטובין בתחילת השנה;

(2)   כל כניסת טובין אל העסק;

(3)   כל יציאת טובין מהעסק;

(4)   פעולות תיאום בציון הסבר;

(5)   כמות הטובין בסוף השנה.

           (ג)   הרישום בספר תנועת המלאי יכלול את תאריך, ציון התעוד, היחידה שלפיה נמדדת הכמות והכמות.

14 .     (א)  ספר כניסת טובין יהיה -

(1)   ספר כרוך; או

(2)   חשבון במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

           (ב)  בספר כניסת טובין תירשם כל כניסת טובין לעסק בציון -

(1)   תאריך כניסת הטובין;

(2)   שם הספק;

(3)   פירוט הטובין וכמותם; נתקבל עם כניסת הטובין תעוד-חוץ ובו פירוט הטובין, יצויין תעוד החוץ בלבד.

15 .     (א)  ספר הזמנות יהיה ספר כרוך.

           (ב)  בספר ההזמנות יירשמו -

(1)   מספר סידורי של ההזמנה;

(2)   תאריך קבלת ההזמנה;

(3)   שם המזמין ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(4)   תיאור הטובין או השירות שהוזמנו, או ציון המפרט את התעוד שבו נכלל התיאור האמור.

 » הוראות מס הכנסה


פרק א': כללי
פרק ב': תעוד
פרק ג': ספרי חשבון
פרק ד':
נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה

פרק ד1:
ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי

נספח ה':
כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

 
תוכנית שותפים