שתף חברים במידע
 הדפס
111

הוראות מס הכנסה - פרק ד': נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה

מדריכים לבעל עסק     מחשבונים לעסקים

 » רוצה מידע נוסף על פלקס? מלא את הטופס ואנו נחזור אליך:

שם: טלפון: מייל:

 

פרק ד': נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה

 

16 .     תעוד הכלול במערכת החשבונות אשר נישום חייב לנהל ואשר פורט בתוספת החלה עליו או בסעיף 2א וכן תעוד שאינו כלול במערכת החשבונות של הנישום אך נערך על פי דרישת הספק או הלקוח ייערך כאמור בפרק זה ויכלול את הפרטים כנדרש בפרק ב' ובתוספת החלה עליו, ובלבד שאין חובה לחזור על פרטים שנכללו בתעוד אחר או בספר חשבון אם צויינו פרטים לאיתור התעוד האחר או ספר החשבון.

17 .     (א)  תעוד פנים על תקבול, על מכירה, על משלוח או הובלת טובין ועל שירות שניתן, ייערך סמוך לביצוע הפעולה, אולם -

(1)   לגבי מכירה ניתן לערוך סמוך לביצוע הפעולה תעודת משלוח בתנאי שהחשבונית תיערך במועדים שנקבעו בסעיף 46 לחוק מע"מ;

(2)   לגבי שירות שניתן, אם נרשמה הזמנה לגבי אותו שירות בספר הזמנות סמוך לקבלתה, ניתן לערוך חשבונית במועדים שנקבעו בסעיף 46 לחוק מע"מ;

(3)   לגבי שירות שניתן בחלקים, ייערך התיעוד על כל חלק שניתן ולגבי שירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו - עם גמר נתינתו.

           (ב)  רישום תקבול בעקיפין שטרם נרשם, יערך ביום שנודע למקבל על ביצוע הפעולה; לענין זה, "תקבול בעקיפין" - תשלום לצד שלישי לטובת המקבל או העברה לזכות חשבון המקבל בבנק.

18 .     (א)  (1)   שוברי קבלה, תעודות זיכוי או תעודות משלוח יוכנסו לשימוש בספר כרוך;

(2)   חשבוניות יוכנסו לשימוש בספר כרוך או בסדרות? שהודפסו במיוחד בשביל הנישום כאשר המספרים העוקבים הודפסו על-ידי בית הדפוס, בתנאי שקיימת שיטה שלפיה ניתן לעקוב אחר רציפות המספרים העוקבים של ההעתקים אשר נשארו במערכת החשבונות;

(3)   הדפים בפנקסי התעוד כאמור בפסקאות (1) ו-(2) ימוספרו בצורה שישמר רצף המספרים העוקבים מפנקס לפנקס ולא יחזור מספר עוקב על עצמו בשנת מס אחת.

           (ב)  תיעוד פנים ייערך -

(1)   במערכת חשבונות שאינה ממוחשבת - באופן? שההעתק אשר נשאר במערכת החשבונות יהיה קריא;

(2)   במערכת חשבונות ממוחשבת - באופן המאפשר הפקה זמינה של העתק קריא, הזהה במהותו למקור בציון המלה "העתק".

           (ג)   בוטל תעוד המפורט בסעיף זה - יישמר ההעתק, ואם טרם הוצא המקור מרשות הנישום יישמר גם המקור.

18 א.   סרט קופה רושמת ייערך בהתאם לנהלי הפעלת קופה רושמת? המפורטים בנספח ב' בסעיף 36.

18 ב.   (א)  נישום רשאי לשלוח באמצעות מחשב, לאחר שנרשמו במערכת חשבונותיו, כל אחד מאלה:

(1)   שובר קבלה, כאמור בסעיף 5;

(2)   חשבונית כאמור בסעיף 9(א) למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;

(3)   הודעת זיכוי כאמור בסעיף 9(ה);

(4)   חשבונית מס, כאמור בתקנה 9א לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976 למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;

ובלבד ששלחם כמסמך ממוחשב, עליו נכתבו בצורה בולטת לעין המילים מסמך ממוחשב, אשר נוצר בסריקת מקור התיעוד למחשב או שנוצר בהפקה אוטומטית מתוך הקובץ הקבוע שבמערכת חשבונותיו ובלא הקלדה נוספת, למעט צירוף החתימה האלקטרונית המאובטחת או החתימה האלקטרונית המאושרת, לפי הענין, ולמעט צירוף המילים מסמך ממוחשב; שלח הנישום שובר קבלה במסמך ממוחשב כאמור, יראו לענין סעיף 5(ד) כאילו מסר למשלם עותק משובר הקבלה.

           (ב)  נישום המבקש לשלוח מסמכים ממוחשבים, יודיע על כך לפקיד השומה בדואר רשום, לפני משלוח המסמך הממוחשב הראשון.

           (ג)   המסמך הממוחשב יישלח רק למי שהביע את הסכמתו, בכתב או באופן ממוחשב לקבל מסמכים ממוחשבים מאותו שולח, לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו לקבלת מסמכים ממוחשבים בכתב או באופן ממושחב; הנישום ישמוא את ההסכמה או את ביטולה, לפי הענין, כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות שלו.

           (ד)  נישום המבקש לשלוח מסמך ממוחשב חתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, יקבל את התקבול בשל הפעולה באחד מאמצעים אלה בלבד, ובאופן המאפשר זהוים של הצדדים לעסקה:

(1)   כרטיס אשראי של הלקוח כאשר השובר ערוך לפקודת הנישום;

(2)   שיק משורטט על שם הלקוח, שנכתב עליו "לא סחיר", לפקודת הנישום בלבד;

(3)   העברה ישירה מחשבון הבנק של הלקוח לזכות חשבון הבנק של הנישום הכלול במערכת חשבונותיו.

19 .     (א)  ספרי חשבון הכלולים במערכת החשבונות שנישום חייב לנהל ואשר פורטו בתוספת החלה עליו, ינוהלו כאמור בפרק ג' בתוספת, ובלבד שאין חובה לחזור על פרטים שנכללו בתעוד, או בספר חשבון אחד אם צויינו פרטים לאיתור התעוד, או הרישום בספר החשבון האחר.

           (ב)  ניתן לרשום בספרי החשבון פעולות בסכום כולל של רשימה מרכזת אשר נערכה על פי תעוד, ובלבד שהרשימה תישמר כחלק ממערכת החשבונות.

           (ג)   נישום המנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה, יכלול במערכת חשבונותיו כל חשבון בנק שלו הכולל פעולות שנעשו בעסקו.

           (ד)  נישום המנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה, יציין בכרטיס חשבון של כל ספק את מספר הרישום כעוסק על פי חוק מע"מ של אותו ספק.

19 א.   (א)  נישום שמערכת חשבונותיו אינה כוללת רישום שיטתי של שיקים שנתקבלו לפני התאריך הנקוב בהם ושטרות שנתקבלו (להלן - שיקים ושטרות לקבל) - ההוראות לגבי רישום תקבול במזומן בספר הקופה, בספר תקבולים ותשלומים, או ביומן הרופא כמשמעותו בתוספת ו' יחולו עליו אף לגבי שיקים ושטרות לקבל; נישום כאמור שאינו מנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, אינו חייב לרשום שנית את התקבול בשל פרעון שיק או שטר כאמור.

           (ב)  (1)   בסעיף קטן זה -

"עסקת חליפין" - מכר של טובין או מתן שירות תמורת שווה כסף;

"שווה כסף" - לרבות שירות.

(2)   נישום שמערכת חשבונותיו אינה כוללת רישום עסקות חליפין בפנקסים המנוהלים על פי שיטת החשבונאות הכפולה, ינהל רישום עסקות חליפין בספר כרוך;

(3)   רישום עסקת חליפין תמורת טובין או שירות ייעשה סמוך לביצוע הפעולה.

           (ג)   (1)   בסעיף קטן זה -

"חברת אשראי" - נמחקה;

"מעביד" - לרבות ועד עובדים.

(2)   נישום המוכר טובין, או נותן שירותים תמורת התחייבות מעביד יראו ברישום התקבול שנתקבל מהמעביד רישום שנעשה במועד לגבי המכירות, או השירותים, אם נתמלאו כל אלה:

(א)   יערוך לפחות אחת לחודש, בסופו, חשבונית? למעביד ועד למועד זה ישמור בעסקו את שוברי המכירה;

(ב)   ישמור את כל מסמכי ההתחשבנות בינו לבין המעביד כחלק ממערכת חשבונותיו.

           (ד)  נישום המנהל מערכת חשבונות על-פי שיטת החשבונאות? הכפולה, המבוקרת על-ידי רואה חשבון או ברית פיקוח, רשאי שלא לערוך שובר קבלה לגבי תקבול בשל טובין שנמכרו או בשל שירות שניתן, שנתקבל על-ידי העברה ישירה לזכות חשבונו בבנק הכלול במערכת חשבונותיו.

           (ה)  תקבול בשיק משורטט שכתוב עליו "לא סחיר", לפקודת הנישום בלבד ונקוב בו תאריך הפרעון, שנתקבל מחוץ למקום העסק הקבוע או מחוץ למקום שבו הוא נוהג לקבל את תקבוליו ייראוהו כנרשם במועד, אם הרישום נעשה בעת מסירת השיק במקום העסק הקבוע או במקום שבו הוא נוהג לקבל את תקבוליו, ולא יאוחר מהיום שלמחרת יום קבלתו.

           (ו)   במכירה קמעונית של עיתונים יומיים ייראה כרישום נאות של התקבולים ממכירות אלה, אם רשם הנישום בתעוד שהוא רושם בו את תקבוליו, את מחיר המכירה של כל העיתונים היומיים שסופקו למכירה באותו יום מיד עם הספקתם; החזרת עיתונים שלא נמכרו תירשם בספר תקבולים ותשלומים כתשלום או כתקבול שלילי על-פי ההתחשבנות? השבועית עם סוכן המערכת.

           (ז)   (1)   במכירה קמעונית של כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס ייראה כרישום נאות של התקבולים ממכירות אלה, אם רשם הנישום בתעוד שהוא רושם בו את תקבוליו, את סכום העמלה המגיעה לו מסוכן מפעל הפיס בהתחשבנות השבועית; הרישום ייעשה ביום ההתחשבנות השבועית;

(2)   נישום שבחר לרשום את תקבוליו ממכירת כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס כאמור בפסקה (1), ינהל ספר כרוך, שבו תירשם בסוף כל יום כמות כרטיסי ההגרלה למיניהם שטרם נמכרו;

(3)   כל מסמכי ההתחשבנות השבועית עם סוכן מפעל הפיס יישמרו כתעוד.

           (ח)  (1)   בקבלה של טופסי הימורים של ספורטוטו ולוטו מן המהמרים ייראה כרישום נאות של התקבולים, אם רשם הנישום בתעוד שבו הוא רושם את תקבוליו, את סכום העמלה המגיעה לו מסוכן הספורטוטו או מסוכן מפעל הפיס, לפי הענין, בהתחשבנות השבועית; הרישום ייעשה ביום ההתחשבנות השבועית;

(2)   נישום שבחר לרשום את תקבוליו מקבלת טופסי הימורים כאמור בפסקה (1), ינהל ספר כרוך שבו יירשם בסוף כל יום לגבי כל סוג של טופסי הימורים בנפרד המספר הסידורי האחרון שהוטבע על טופסי ההימורים;

(3)   כל מסמכי ההתחשבנות השבועית עם סוכן הספורטוטו או מפעל הפיס יישמרו כתעוד.

           (ט)  נישום שכל עיסקו מכירת כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס וקבלת טופסי הימורים של ספורטוטו ולוטו או אחת מהן, פטור מהוראות פסקאות (ז)(2) או (ח)(2), לפי הענין.

           (י)   במכירה קמעונית של טובין, או במתן שירות באמצעות מכונות אוטומטיות המופעלות על ידי מטבעות, יראה רישום בשובר קבלה של הסכום, שהוצא מדי פעם מקופת המכונה, כרישום שנעשה במועד, אם התקיימו כל אלה:

(1)   המכונה מצויידת במונה, שאינו ניתן לאיפוס, או לשינוי לספירת המטבעות לסוגיהם שהוכנסו למכונה, או לספירת הפעולות השונות על פי מחיריהן;*

(2)   בשובר הקבלה, שבו נרשם הסכום שהוצא מקופת המכונה יצויין זיהוי המכונה, מצב המונה בזמן פתיחת הקופה ושם האדם העורך את הרישום;

(3)   פתיחת הקופה ורישום הכסף שהצטבר בה נערך לפחות אחת לחודש ביום האחרון בחודש;

(4)   לענין זה תיראה הקופה של המכונה האוטומטית כקופת העסק.

19 ב.   (א)  נישום המשלם בעבור החזר דמי מכלי משקה, ומערכת חשבונותיו אינה כוללת סרט קופה רושמת, ירשום את ההחזר מיד עם תשלומו באחד מאלה:

(1)   בהודעת זיכוי;

(2)   בספר כרוך אשר יכלול:

(א)   שם הנישום;

(ב)   התאריך בתחילת כל יום;

(ג)    סכום של החזר דמי מכלי משקה אשר יירשם בנפרד;

(ד)    סיכום בדיו של כל החזרי דמי מכלי משקה אשר ייעשה בסוף אותו יום.

           (ב)  הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על נישום שבחר לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף 2(ה) של תוספת ג'.

           (ג)   בסעיף זה, "החזר דמי מכלי משקה" - כהגדרתו בסעיף 7(א)(2).

19 ג.   מי שחייב בניהול מערכת חשבונות לפי הוראות אלה, שקיבל הלוואה מתאגיד בנקאי כנגד פיקדון ששימש כבטוחה או כערבות למתן אותה הלוואה, במישרין או בעקיפין, ירשום בספר כרוך את פרטי הפיקדון, פרטי התאגיד הבנקאי, שם בעל הפיקדון, מספר החשבון, סכום ההלוואה וסכום הפיקדון.

20 .     הרישום בספרי חשבון ייעשה -

(1)  בספר הקופה - תוך שלושה ימים מיום ביצוע הפעולה;

 

(2)  בספר הזמנות - מיד עם קבלת ההזמנה;

(3)  בספר תקבולים ותשלומים, בספר כניסת טובין ובספר תנועת המלאי לא יאוחר מ-30 ימים מתום החודש שבו בוצעה הפעולה; ואולם כניסת טובין שאין לגביה תיעוד חוץ תירשם בספר כניסת טובין ובספר תנועת המלאי סמוך לביצוע? הפעולה;

(4)  בספרי חשבונות המפורטים בתוספת שלא נקבע בהם מועד לרישום - סמוך לביצוע הפעולה.

21 .     (א)  מערכת החשבונות תאפשר מעקב אחר כל רישום למקורותיו, איתור המרכיבים של כל סכום שנרשם בספרי החשבון ואיתור התיעוד המתאים.

           (ב)  הרישום במערכת החשבונות ייעשה בעברית, או בערבית בכתב יד, בדיו, או בהדפסה ובלבד שאם לא נאמר במפורש אחרת יכולים סיכומים להיעשות אף בעפרון, בתנאי שייכתבו בדיו לא יאוחר מתאריך התאמת מאזן הבוחן התקופתי.

22 .     הרישום במערכת החשבונות ייעשה במטבע ישראלי. היה התקבול במטבע שאינו ישראלי, יצוין גם סוג המטבע והסכום ששולם באותו מטבע.

23 .     (א)  תיקון, שינוי או ביטול ייעשה -

(1)   במערכת חשבונות שאינה ממוחשבת - באופן שאפשר יהיה לקרוא את הרישום המקורי;

(2)   במערכת חשבונות ממוחשבת, להוציא תיעוד פנים - באופן שהרישום המקורי והרישום המתוקן של הנתונים המחוייבים לפי פרק ג' יישמרו בספר כרוך;

ובלבד ששינוי בספרי חשבון של זיהוי החשבון, סכום הפעולה וסימן הפעולה ייעשה על ידי פעולה נוספת.

           (ב)  במערכת חשבונות ממוחשבת אין לתקן או לשנות תיעוד פנים, אלא באמצעות תיעוד נוסף.

           (ג)   במערכת חשבונות שאינה ממוחשבת אין לפסוח על דפים בפנקסי תיעוד וספרי חשבון ואין לפסוח על שורות ולהמשיך ברישום באותו דף, אלא אם כן הועבר עליהם קו בדיו.

23 א.   בוטלה עיסקה, כולה או מקצתה, או שונו תנאיה, או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונה סכום החשבונית מסיבה כלשהיא, ינהג הנישום כלהלן:

(1)  טרם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום וטרם דיווח עליה כדין בדו"ח התקופתי כמשמעותו בתקנה 20 לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, תבוטל החשבונית על ידי ציון המלה "מבוטל" על גבי המקור וההעתקים והצמדת המקור להעתקים;

(2)  יצא מקור החשבונית מרשות הנישום ינהג לפי אחת מאלה:

(א)   יתקן בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח, על ידי רישום אחרי סכום החשבונית:

(1)    סכום החיוב או הזיכוי;

(2)    מספר החשבונית שאליה מתייחס התיקון;

(3)    הסיבה לשינוי הסכום;

(4)    הסכום המתוקן;

(ב)   סכום הזיכוי כאמור בפסקה (א)(1) לא יעלה על סכום החשבונית;

(ג)    אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע"מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת, רשאי הנישום להוציא הודעת זיכוי;

(3)  הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א)   הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב)   הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 985 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג)    נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;

(ד)   נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח, המאשר את קבלתה.

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

24 .     סימול, רישום או מיון במערכת החשבונות ייעשה באופן המאפשר מעקב אחר -

(1)  המספרים העוקבים כאשר הם מחוייבים לפי הוראות אלה;

(2)  הרישומים מהתעוד לספרי החשבון ולהיפך;

(3)  הרישומים מתעוד אחד למשנהו.

25 .     (א)  מערכת החשבונות תוחזק במען העסק, כפי שציינו הנישום בדין וחשבון על ההכנסה, או בכל מקום אחר אשר הנישום הודיע עליו בכתב לפקיד השומה ואולם בעסק שהיתה לו הכנסה שהופקה בישראל או באזור, למעט הכנסה שרואים אותה כאילו הופקה בישראל לפי הוראת סעיף 5(5) לפקודה (להלן - הכנסה מחברת משלח יד זרה) - בכל מקום אחר בישראל או באזור שעליו הודיע הנישום לפקיד השומה.

           (ב)  למרות האמור בסעיף קטן (א) מותר להוציא זמנית את מערכת החשבונות או חלק ממנה מן המען האמור, וזאת לשם ביקורת ספרים, השלמת רישומים, עיון, הצגה לצורך העסקים או מתן עדות.

           (ג)   מערכת החשבונות תישמר במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או במשך שש שנים מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לאותה שנת המס, הכל לפי המאוחר;

(ג1) נישום המוכר טובין, או הנותן שירותים תמורת סכום ששולם לו בכרטיס אשראי, ישמור את כל מסמכי ההתחשבנות בינו לבין חברת האשראי כחלק ממערכת חשבונותיו.

           (ג2) מסמך ממוחשב ששלח או קיבל הנישום, חתום בחתימה אלקטרונית, יישמר באמצעי אחסון ממוחשבים, כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום.

           (ד)  מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, רישומים פנימיים בין מחלקתיים, מקור תיעוד אשר נסרק למחשב לצורך משלוחו כמסמך ממוחשב, כאמור בסעיף 18ב(א), חוזים ופרוטוקולים, במידה שנוהג הנישום לערכם או לקבלם, וכן תעוד ופנקסים שהנישום אינו חייב לנהלם על פי הוראות אלה ואשר ניהלם בין מרצון ובין מכוח דין אחר, יישמרו במשך שלוש שנים לפחות מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לשנת המס שאליה הם מתייחסים.

           (ה)  ניתן לשמור מערכת חשבונות בצורת העתק צילומי מזוער, אם מזעור המסמכים המקוריים ובעורם נעשה בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ד' שבסעיף 36.

           (ו)   במערכת חשבונות ממוחשבת ינהגו כך:

(1)   היא תישמר באמצעי אחסון ממוחשבים;

(2)   בשבוע הראשון בכל רבעון של שנת המס, ייערך גיבוי למערכת החשבונות הממוחשבת, למעט לתוכנה המנהלת את מערכת החשבונות; גיבוי כאמור יישמר במקום שעליו הודיע הנישום בכתב לפקיד השומה, השונה מהמקום שבו מוחזקת מערכת החשבונות הממוחשבת של הנישום, ובלבד שאם היתה לו הכנסה שהופקה בישראל או באזור, למעט הכנסה מחברת משלח יד זרה - במקום כאמור שהוא בישראל או באזור בלבד;

(3)   תתאפשר הפקה זמינה של פלט מודפס ופלט חזותי של מערכת החשבונות הממוחשבת או כל חלק ממנה וכן מהגיבוי כאמור בפסקה (2).

26 .     (א)  נישום החייב לפי הוראות אלה לערוך רשימת המלאי יפקוד את המצאי ליום המאזן של כל הטובין שבבעלותו או ברשותו, לרבות הטובין השייכים לאחרים.

           (ב)  נישום רשאי לפקוד את מצאי הטובין תוך חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו ולערוך לאחר מכן את התיאום הדרוש לקביעת ערך המלאי ליום המאזן, ובלבד שנישום הרוצה לערוך את מפקד המצאי יותר מעשרה ימים לפני יום המאזן או אחריו יודיע על כך בכתב מראש לפקיד השומה.

           (ג)   (1)   בכפוף לאמור בפסקה (2) נישום המנהל ספר תנועת המלאי בצורה המאפשרת קביעת יתרות רשאי לפקוד את מצאי הפריטים השונים במועדים שונים במשך השנה, בתנאי שפקד כל פריט לפחות אחת לשנה, וערך רשימות מצאי של הפריטים שנפקדו ליום המפקד או ציין את תוצאות המפקד בספר תנועת המלאי והביא בחשבון את התיאומים הדרושים בעת עריכת רשימת המלאי ליום המאזן;

(2)   בחר הנישום בשנת מס פלונית לפקוד את המצאי בהתאם לאמור בפסקה (1) יודיע על כך בכתב לפקיד השומה לא יאוחר מתחילת שנת המס; פקיד השומה רשאי תוך ארבעה חדשים מתחילת שנת המס להורות לו בכתב על עריכת מפקד המצאי כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).

           (ד)  רשימת המלאי על פי סעיף קטן (א) תיערך על יסוד רשימת מפקד המצאי או כהשלמתה, או על יסוד ספר תנועת המלאי במקרים שבהם בחר הנישום במפקד המצאי כאמור בסעיף קטן (ג); רשימת המלאי תכלול, בין היתר, את הכמויות ואת ערך היחידה לצורך חישוב המלאי שבבעלות הנישום, וכן את הטובין שברשותו של הנישום השייכים לאחרים, וזאת בציון שמות הבעלים ומעניהם.

 » הוראות מס הכנסה


פרק א': כללי
פרק ב': תעוד
פרק ג': ספרי חשבון
פרק ד':
נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה
פרק ד1:
ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי

נספח ה':
כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

 
תוכנית שותפים