שתף חברים במידע
 הדפס
111

הוראות מס הכנסה - פרק ב': תעוד

מדריכים לבעל עסק     מחשבונים לעסקים

 » רוצה מידע נוסף על פלקס? מלא את הטופס ואנו נחזור אליך:

שם: טלפון: מייל:

 

פרק ב': תעוד

 

5 .       (א)  תעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד, ויכלול -

(1)   מספר עוקב;

(2)   שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975;

(3)   תאריך;

(4)   שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות קמעוניות במזומן; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(5)   סכום התקבול;

(6)   מהות התקבול, או ציון החשבון שאותו יש לזכות;

(7)   חתימת המקבל, אלא אם כן נשלחה נקבלה כמסמך ממוחשב.

           (ב)  ניתן שובר קבלה בעד שטר או שיק, יכללו בו בנוסף לאמור פרטים מזהים; מספר השטר או השיק, שם הבנק וסניפו, זמן הפרעון או כיוצא באלה.

           (ג)   חשבונית שנערכה על-פי סעיף 9 ושתמורתה סולקה במלואה סמוך למסירת הטובין או לגמר השירות וצוינו עליה המלה "נפרע" והפרטים הנדרשים בסעיף קטן (ב), תשמש גם כשובר קבלה; חשבוניות שנערכו כאמור ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת.

           (ד)  עותק אחד משובר הקבלה יימסר למשלם.

6 .       (א)  תעוד פנים שהוא ספר פדיון יומי יהיה ספר כרוך, ויכלול -

(1)   שם הנישום;

(2)   התאריך בתחילת כל יום;

(3)   סכום כל תקבול בנפרד שנתקבל תמורת מכר או שירות, לרבות מכר על תנאי או מסים עקיפים וכן סכום כל תקבול שנתקבל בשל חוב, בשל מכר או שירות או מסים עקיפים; אין חובה לרשום בספר פדיון יומי סכומים שקבלתם נרשמה בשובר קבלה, או בחשבונית, או ישירות בספר קופה, או בספר תקבולים ותשלומים במועדים שבהם היו חייבים רישום בספר פדיון יומי; ניתן שירות מחוץ למקום עסקו הקבוע של הנישום, או נשלחו מעסקו טובין שמכר, יירשם ליד סכום התקבול שם הלקוח והמען שבו ניתן השירות, או אשר אליו נשלחו הטובין;

(4)   סיכום בדיו של כל התקבולים, אשר ייעשה בסוף אותו יום, או למחרתו בבוקר.

           (ב)  בספר הפדיון היומי יצויינו פרטים מזהים של שיקים שקבלתם נכללה בספר, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך, או תיערך עם סיכום הפדיון היומי, רשימה נפרדת של השיקים בציון הפרטים המזהים כאמור.

6 א.     (בוטל).

7 .       (א)  (1)   תיעוד פנים שהוא סרט קופה רושמת יכלול רישום בנפרד של סכום כל תקבול שנתקבל תמורת מכר או שירות, לרבות מכר על תנאי, וכן סכום כל תקבול שנתקבל בגין חוב בשל מכר או שירות, ואת הפרטים שבסעיף 1 לנספח א' שבסעיף 36.

(2)   תיעוד פנים שהוא סרט קופה רושמת יכלול רישום בנפרד של סכום כל תשלום לצרכן בעבור החזר דמי מכלי משקה; לענין זה, "החזר דמי מכלי משקה" - החזר לפי סעיף 6 לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999.

           (ב)  אין חובה שסרט הקופה הרושמת, פרט לסרט ביקורת של מכונה להקצאת כרטיסי נסיעה, יכלול סכומים אשר קבלתם נרשמה בשובר קבלה במועדים שבהם היו חייבים רישום בסרט הקופה הרושמת.

           (ג)   עם הסיכום היומי של סרט הקופה הרושמת, תיערך רשימת השיקים שקבלתם נכללה בסרט, בציון פרטים לזיהוים, כגון מספר השיק, מספר החשבון של המושך, שם הבנק שעליו נמשך וסניפו, ותאריך הפרעון.

           (ד)  אם בקופה הרושמת מונה הרקות חזותי בלבד, יצויין על סרט הקופה הרושמת, ביום הראשון של שנת המס, המספר הסידורי של מונה ההרקות.

           (ה)  בעסק שבו מתבצעות מכירות וניתנים שירותים, תבוצע הפרדה רישומית בסרט הקופה הרושמת בין תקבולים בעבור השירותים לבין תקבולים בעבור המכירות ולגבי תקבול אחד בעבור שירותים ומכירות, תיעשה הפרדה של חלקי התקבול כאמור.

8 .       תעוד פנים שהוא תעודת משלוח ייערך לכל משלוח מן העסק של טובין שהינם מלאי בעסקו של הנישום, לרבות הובלת טובין כאמור שטרם נמכרו, בין ברכבו של הנישום ובין ברכבו של אדם אחר, אלא אם נערכה חשבונית באותו מועד ויכלול -

(1)  שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975;

(2)  תאריך המשלוח;

(3)  שם הלקוח ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(4)  תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין ולגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף :36 שם יצרן הטובין, ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(5)  היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(6)  הכמות;

(7)  חתימת הנישום או אדם מטעמו.

           תעודות משלוח להובלת טובין שטרם נמכרו ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת.

9 .       (א)  תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח ויכלול -

(1)   שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, הכל בדפוס;

(2)   התאריך;

(3)   מספר תעודת המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין;

(4)   שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות קמעוניות במזומן, אלא אם כן על המכירה חל מס ערך מוסף בשיעור אפס או שהמכירה פטורה מהמס האמור; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(5)   תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין, או תיאור השירות; לגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36 יצויין שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(6)   היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(7)   הכמות;

(8)   מחיר היחידה, למעט מקרים שבהם לא נהוג לקבוע מחיר היחידה;

(9)   סכום החשבונית.

           (ב)  הוצאה חשבונית או חשבונית מס לגבי מכירה שקבלת תמורתה נרשמה בסרט קופה רושמת, יצויין בחשבונית או בחשבונית המס מספר הפעולה של סרט הקופה הרושמת בשל אותו תקבול.

           (ג)   כרטיסי כניסה למקום עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ייחשבו לחשבונית ולשובר קבלה, אם נתמלאו בהם כל אלה:

(1)   הכרטיסים ממוספרים במספרים עוקבים לפני תחילת השימוש בהם ומוכנסים לשימוש בפנקסים, כשלכל כרטיס תורף הנושא מספר זהה ונשאר כרוך בפנקס אחרי תלישת הכרטיס;

(2)   על כל כרטיס יצויינו: שם בעל העסק ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו- 1975, שם ההצגה או המופע, פרט להצגות קולנוע, תאריך ההצגה או המופע והמחיר;

(3)   הוראות פסקה (1) לא יחולו על בעלי בתי-קולנוע שכל כרטיסי הכניסה מסופקים להם על ידי אדם אשר יאשר לצורך זה המנהל ובתנאים אשר יקבע, ובלבד שבעלי בתי הקולנוע ינהלו:

(א)   דו"ח יומי על מכירת כרטיסים, שבו תפורט כמות הכרטיסים שנמכרו באותו יום, על פי סוגיהם ומחיריהם, ולכל הצגה בנפרד;

(ב)   רשימת מצאי כרטיסים לסוף שנת המס.

           (ד)  כרטיס להולכת נוסעים ייחשב לחשבונית ושובר קבלה אם יתמלאו לגביו כל אלה:

(1)   הכרטיס יכלול:

(א)   שם הנישום ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מע"מ - הכל בדפוס;

(ב)   מספר סידורי עוקב - בדפוס;

(ג)    מחיר הכרטיס כולל מס ערך מוסף.

(2)   ינוהל רישום תנועת המלאי של הכרטיסים בספר כרוך, או בכרטסת שלגביה מנוהל אינדקס בספר כרוך.

           (ה)  תיעוד פנים שהוא הודעת זיכוי יכלול:

(1)   שם הנישום, מענו ומספר תעודת הזהות, או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, הכל בדפוס;

(2)   תאריך;

(3)   שם הלקוח;

(4)   מספריהן ותאריכיהן של החשבוניות שאליהן מתייחסת תעודת הזיכוי;

(5)   הסיבה לשינוי סכום החשבונית;

(6)   סכום החיוב או הזיכוי ללא מס ערך מוסף;

(7)   סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; כללה הודעת הזיכוי עסקאות ששיעורי המס עליהן שונים, יצויין בנפרד כל סוג של עסקאות;

(8)   סכום הזיכוי, כולל מס ערך מוסף;

(9)   חתימת הנישום או מטעמו אלא אם כן נשלחה הודעת הזיכוי כמסמך ממוחשב.

10 .     תעוד פנים שהוא רשימת מפקד המצאי ייערך כאמור בסעיף 26 ויכלול -

(1)  מספר עוקב לכל גיליון;

(2)  תאריך מפקד המצאי;

(3)  המקום בו מוחסן המצאי;

(4)  תיאורם של הטובין באופן המאפשר את זיהוי סוג הטובין; טובין מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכו' וכן טובין השייכים לאחרים, יצויינו בסימון מתאים; לגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36 יצויין שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(5)  היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(6)  כמות הטובין;

(7)  שמות הפוקדים;

(8)  סכום החיוב או הזיכוי, כולל מס ערך מוסף;

(9)  חתימת הפוקדים על כל גיליון.

 » הוראות מס הכנסה


פרק א': כללי
פרק ב': תעוד
פרק ג': ספרי חשבון
פרק ד':
נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה

פרק ד1:
ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי

נספח ה':
כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

 
תוכנית שותפים