שינוי שיעור המע"מ ל 16.5%

חזרה לבלוג

   25 ליוני, 2009

שינוי שיעור המע"מ ל 16.5%


על פי החלטת הממשלה וחתימתו של שר האוצר יובל שטייניץ על צו בהוראת שעה יועלה שיעור המע"מ ל 16.5% החל מהראשון ליולי השנה (01/07/2009).
השינוי בערך המע"מ הינו אחוז אחד מערכו הנוכחי העומד על 15.5%.  

התאמת פלקס לשיעור מע"מ


החל מהראשון ליולי כל חשבונית תופק בשיעור מע"מ של 16.5%.
חשוב לציין שמבחינת לקוחות פלקס נושא שינוי שיעור המע"מ הוא שקוף: המערכת תעודכן השכם בבוקר ה 01/07/2009 בשיעור המע"מ החדש והוא יבוא לידי ביטוי בחשבוניות, ברישום ההוצאות ובמחשבונים. 

לשון התקנה


צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה), התשס"ט 2009

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 11975- , ולאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:
  1. בתקופה שמיום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) יראו כאילו בסעיף 1 לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), התשס"ה 22005, במקום "15.5%" בא "16.5%".
  2. תחילתו של צו זה ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) ותוקפו עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).

כ"ט בסיוון התשס"ט (21 ביוני 2009) (חמ 3-1600)

יובל שטייניץ, שר האוצר

מידע נוסף


מחשבון מע"מ 
הודעה לעיתונות - העלאת שיעור המע"מ


תוכנית שותפים